เหรียญหลวงปู่หนูรุ่น พ พาน เนื้อเงิน

เหรียญหลวงปู่หนูรุ่น พ พาน เนื้อเงิน
หายากอีกเช่นกันครับ(เช่าแล้ว)

ตะกั่วสนิมแดง

ตะกั่วสนิมแดง
พระร่วงนั่งตะกั่วสนิมแดง

พระกรุ

พระกรุ
อุปคุตเนื้อชินเขียว(เช่าแล้ว)

พระกรุ

พระกรุ
พระเนื้อชินเขียวใขตรึม

พระร่วงเนื้อชินเขียว

พระร่วงเนื้อชินเขียว
พระร่วงเนื้อชินเขียวใขแมงดาราดำครบ 0848025805

พระร่วง

พระร่วง
พระร่วงเนื้อชินเขียว

ชินเขียวลพบุรี

ชินเขียวลพบุรี
พระลพบุรีเนื้อชินเขียวบิ่นในกรุ องค์จริงใขแมงดาราดำเยอะมากสวยมาก

พระลีลา

พระลีลา
พระลีลาเนื้อชินเขียวองค์จริงสวยมาก 0848025805(เช่าแล้ว)

พระกรุเนื้อดิน

พระกรุเนื้อดิน
พระกรุเนื้อดินเขางูราชบุรีองค์ใหญ่

พระกรุ

พระกรุ
พระกรุเนื้อดินเก่าองค์ใหญ่(เช่าแล้ว)

สังกัจจาย

สังกัจจาย
พระสังกัจจาย ลพ.หลังจารสวยมากไม่แพงครับ(เช่าแล้ว)

พระร่วงเลี่ยมเงินเก่า

พระกรุวังหน้า

พระกรุวังหน้า
องค์จริงสวยมากทองเดิมๆเลี่ยมก่า 084-8025805

พระกรุ

พระกรุ
พระกรุเนื้อดินเก่าทองเดิมๆไม่แพงครับ

พระกรุเนื้อดิน

พระกรุเนื้อดิน
พระกรุวังหน้าอยุธยา สนใจติดต่อได้ 084-8025805(เช่าแล้ว)

My name is......ครูพละ 084-8025805

(- -")..ขอต้อนรับเข้าสู่ webblog ของ ครูพละ ครับ.....

รับโค้ดเพลง เพราะอะไร คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
....1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
....2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
....3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล